KLAUZULA INFORMACYJNA SKLEPU INTERNETOWEGO EUROMASZ

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euromasz Spółka Jawna Wioletta i Grzegorz Schienke z siedzibą w Lipce przy ulicy IV Dywizji Piechoty 10A, 77-420.
 2. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@euromasz.pl
 3. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
 5. 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas nieokreślony do czasu zażądania ich usunięcia
 6. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji zamówienia

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Euromasz Spółka Jawna
Wioletta i Grzegorz Schienke
ul. IV Dywizji Piechoty 10A
77-420 Lipka, Polska
e-mail: biuro@euromasz.pl
tel./fax: 67 266 54 66

Szanowni Państwo,

Euromasz Spółka Jawna Wioletta i Grzegorz Schienke z siedzibą w Lipce (ul. IV Dywizji Piechoty 10A, 77-420 Lipka, Polska, NIP: 767-14-25-776, KRS: 0000229745) jak każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe na terenie Unii Europejskiej, od 25 maja 2018 roku będzie zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych potocznie RODO lub GDPR).

Jako podmiot decydujący o celu i sposobie przetwarzania danych, jesteśmy na podstawie zawartych umów (w rozumieniu ww. Rozporządzenia) Administratorem Państwa Danych Osobowych (dalej również jako „ADO”).

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych i stworzyliśmy mailowy kanał do kontaktu pod adresem: ido@euromasz.pl.

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu:

 • - realizacji umowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • - realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • - marketingowym, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • - subskrypcji do newslettera, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • - realizacji zamówienia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane takie jak: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres pocztowy, numer NIP, REGON, PESEL oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową realizacji wyżej wymienionych celów.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Administratora Danych Osobowych. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Państwa dane przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.

Każdej osobie, której dane przetwarzamy w dowolnym momencie przysługuje prawo do:

 • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • - sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • - usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • - przenoszenia danych,
 • - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zapewniamy, że stosujemy odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne by zapewnić bezpieczeństwo Państwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sposób automatyczny wpływający na Państwa prawa.

Wszelkie pytania i informacje prosimy składać drogą elektroniczną na adres: iod@euromasz.pl